Gå direkt till innehållet

Hjälp oss testa SVT Språkplay

Nu släpper vi en testversion av SVT Språkplay – en separat SVT Play-app med interaktiva undertexter på femton olika språk. Språkplay är ett verktyg för alla som vill lära sig bättre svenska. Hjälp oss testa appen, uppmanar SVT:s oneline-beställare Are Nundal.

Bild på en Iphone.

Genom SVT:s utbud kan du lära dig mer om det svenska samhället och i appen kan du nu dessutom träna på det svenska språket.

Hur hittar jag appen?

Appen finns både för iOS- och Androidmobiler, med stöd från iOS version 8 och Android version 4.1.

Hur funkar appen?

Börja med att välja ett program, till exempel ”Nyheter på lätt svenska.” Välj den version av sändningen som är på svenska, alltså inte den engelska eller arabiska versionen. Då öppnas en videospelare där orden i undertexterna är klickbara. Översättningen av orden visas på det språk som du har angivit som ditt förstaspråk. Det går också bra att göra integrerade språkövningar i undertexterna.

Förutsättningen för att SVT Språkplay ska kunna användas är att det finns valbara undertexter på programmen. Just nu är det inte alla program som funkar, och om du väljer ett program utan valbar undertext får du meddelandet ”Inte giltig för SVT Språkplay" och en hänvisning till vanliga SVT Play-appen.

Vilka språk finns i appen?

Engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, amhariska, tigrinska, pashto och azeriska.

Nu börjar vi testa

Appen har tagits fram i ett samarbete mellan den ideella organisationen Språkkraft och SVT. För att testa appen arbetar Språkkraft med bland andra Studiefrämjandet och Sveriges Ensamkommandes Förening som besöker HVB-hem, gruppboenden och asylboenden. Där hjälper de användare komma igång och lyssnar på deras kommentarer.

Testa du också. I appen finns möjlighet att lämna feedback, via en pratbubbla, så tala om för oss vad du tycker!

Are Nundal, programbeställare SVT

Här kan du läsa mer om hur appen kom till.

 Help us test the new SVT Språkplay app

We are now releasing a test version of the app SVT Språkplay – a separate SVT Play app with interactive subtitles giving language support to fifteen different languanges. Språkplay is a tool for everyone who wants to learn better Swedish. Hel pus test the app and tell us what you think, encourages SVT:s commissioning editor Are Nundal.  

Through SVT’s broadcast you can learn more about the Swedish society and in the app you can now also improve your Swedish.

Where do I find the app?

The app is both for iOS and Android devices, with support from iOS version 8 and Android version 4.1 and later.

How does the app work?

Start by selecting a program, for example ”Nyheter på lätt svenska”. Be sure to choose the Swedish version, not the English or Arabic version. Then a video player opens where all the words in the subtitles can be tapped. Translations of tapped words show in the language you stated in the app as your first language. It also works to run integrated language exercises in the subtitles.

The prerequisite to use SVT Språkplay is that a program has selectable subtitles. So currently not all programs will work, and if you select a program without selectable subtitles you will get a message saying: ”Not valid for SVT Språkplay”  and being directed to the standard SVT Play app.

What languages are supported in the app?

English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian, Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian, Somali, Azeri, Ahmaric, Tigrinya and Pashto.

Now we start testing

The app has been developed in cooperation between the non-profit charity Språkkraft and SVT. To test the app Språkkraft is cooperating with among others Studiefrämjandet, Sveriges Ensamkommandes Förening, who in turn visits residential care homes for unaccompanied minors and asylum centers. There they help users to start using the apps and gather feedback.

Test you too! Inside the app there is a feature to submit feedback behind a balloon icon, so tell us what you think!

Are Nundal, commissioning editor SVT

You can read an arabic version of this text here